Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu

 

Hlavné zmeny v povinnostiach obcí a miest nastanú od 1.1.2021, kedy by mali obce a mestá zabezpečiť a zaviesť pre občanov triedený zber biologického kuchynského odpadu. To znamená, že k doterajším kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne ďalší, určený len na potravinový odpad z kuchyne. Práve tento odpad slovenské domácnosti produkujú denne a tvorí významnú zložku komunálneho odpadu. Zber kuchynského odpadu podlieha zákonu o odpadoch 79/2015 Z.z.

 

§ 80 – Základné ustanovenia

Komunálny odpad je (platnosť od 1.7.2020)
 • zmesový komunálny odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií, akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
 • zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.

  

§ 81 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Ods. 1 - Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá (platnosť od 1.7.2020)
a) obec, ak ide o
 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 2. zmesový odpad z iných zdrojov,
 3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a
 4. drobný stavebný odpad,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
Ods. 7 - Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 (Povinnosti držiteľa odpadu) povinná:
Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
 • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
 • jedlých olejov a tukov z domácností
 • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Ods. 13 - Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Platnosť do 31.12.2020

Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

 1. zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (Využitie najmä ako palivo, alebo na získavanie energie iným spôsobom, zhodnocovanie v BPS)
 2. preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
 3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce alebo
 4. preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku  vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
Platnosť od 1.1.2021

Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky  rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá 

 1. má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 
 2. preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad alebo
 3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.
Platnosť od 1.1.2023

Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.

 
Ods. 24 - Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
 1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
 2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

  

§ 82 – Zberný dvor

Ods. 1 - Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore,
 1. ktoré sa nachádzajú na území obce, v ktorej je poplatníkom,
 2. ktorých prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Ods. 2 - Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné.

Ods. 3 - Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu)
 1. viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
 2. informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,
 3. vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
 4. odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 

zakonne zmeny v povinnostiach obci a miest pri zavedeni triedeneho zberu

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...