Zber odpadu z Vašej kuchyne

 

Odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný a nemôže podľa zákona skončiť na skládke, prípadne v spaľovni, môžu špecializované firmy energeticky využiť buď v bioplynových staniciach alebo zabezpečiť jeho kompostovanie. 

Obce a mestá zbierajú a zväčša kompostujú zelený BIO odpad zo záhrad a parkov už dlhé roky. Avšak v legislatíve poznáme až 3 druhy BIO odpadov (Zákon o odpadoch TU):

 • zelený BIO odpad zo záhrad a parkov,
 • prepálené jedlé oleje a tuky,
 • kuchynské BIO odpady.

 

Dôležité zmeny na základe novely zákona o odpadoch sa týkajú práve kuchynského odpadu. Mestá a obce od začiatku roka 2021 budú povinne vykonávať triedený zber kuchynského odpadu od občanov. Viac o zákonných zmenách pre obce a mestá sa dočítate na našom blogu TU.

Existujú určité výnimky, na základe ktorých by sa mesto alebo obec mohlo vyhnúť tejto povinnosti.

Výnimky platné od roku 2021:

 • Obec a mesto, ktoré zabezpečí energetické zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností.
 • Obec a mesto, ktoré zabezpečí, že 100% domácností kompostuje svoj vlastný odpad.
 • Obec a mesto, ktoré preukáže, že so zberom má isté technické problémy.

Tretí bod znamená, že ide napríklad o ťažko prístupné historické centrá miest alebo riedko osídlené oblasti. No to nevylučuje, že túto povinnosť triediť kuchynský odpad začne po novom platiť pre približne 80% samospráv.

 

Prečo Ministerstvo životného prostredia vlastne zaviedlo túto novelu zákona o odpadoch, aby sa triedil a zhodnocoval biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti?

 • Kuchynský odpad má na našu planétu veľký negatívny vplyv, čím znečisťuje ovzdušie, pôdu, podzemné vody a pod.
 • Globálne je tento druh odpadu zodpovedný za približne 8% emisií skleníkových plynov.
 • V smetných košoch a nádobách na komunálny odpad končí 40 až 60% bioodpadu.
 • Vyhodený kuchynský odpad v smetných nádobách sa odváža na skládku, kde hnije a zapácha, pričom sa vytvára najsilnejší skleníkový plyn - metán, ktorý prispieva k neželaným klimatickým zmenám.
 • V rámci EÚ skončí v smetných košoch až 88 miliónov ton potravín ročne, čo je 170 kg na obyvateľa. Toto číslo predstavuje asi 20% celkového množstva potravín, ktoré sa vyprodukujú v EÚ.
 • Na Slovensku sa ročne vyhodí 100 kg potravinového odpadu na obyvateľa.

Hlavným cieľom triedenia kuchynského odpadu z domácnosti je ho eliminovať, ideálne úplne odstrániť zo zmesového komunálneho odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu záťaž na životné prostredie, než ukladanie odpadu na skládku. Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, ekonomiky a verejného zdravia.

 

Zber odpadu z Vasej kuchyne

 

Najlepšie by bolo, ak by sa minimalizoval vzniku tohto kuchynského odpadu. Ak už však vzniká, je najlepšie ho zhodnotiť cez kompostovanie. Ale mnoho domácnosti túto možnosť nemá a tak prichádza na rad triedený zber. 

Problémom je, ak v nádobách na kuchynský odpad skončí niečo, čo tam nepatrí a môže to spôsobiť problémy pri jeho ďalšom spracovaní a zhodnotení.

 

Čo PATRÍ do nádob na kuchynský odpad?

(potraviny bez obalov!!!)

 • Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia
 • Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky
 • Vajcia a vaječné škrupiny
 • Starý chlieb a pečivo
 • Zvyšky jedál
 • Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné)
 • Mäso, ryby
 • Mliečne výrobky (bez obalu)
 • Potraviny po záruke (bez obalu)

Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský odpad?

 • Zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné)
 • Triedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier a pod.)
 • Nebezpečné odpady
 • Cigaretové ohorky
 • Použitý olej a tuky z domácnosti (vkladá sa do nádob na to určených)

 

Obce a mestá si uvedomujú, že tento triedený zber bioodpadu z kuchýň a jeho následné zhodnotenie nebude zadarmo. Vyššie náklady miest a obcí sa pravdepodobne odrazia aj na zvýšených poplatkoch za odpad pre samotných občanov.

Vzniká otázka, ako tento zber, vývoz a likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečiť? Na slovenskom trhu je viacero špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

 

Jednou z nich je aj naša firma ESPIK, ktorá pomôže obciam a mestám so zberom a vývozom kuchynského odpadu z domácností podľa platných predpisov a podľa individuálnych požiadaviek.

Je dôležité, aby sa obce a mestá obrátili na firmy, ktoré sú schopné zabezpečiť profesionálne služby počas celého procesu, a tým si uľahčili nábeh na túto novelu zákona. 

 

Firma ESPIK taktiež zabezpečuje zber prepálených (použitých) jedlých olejov a tukov z domácnosti, ktoré sa vkladajú výlučne v uzatvorených plastových fľašiach do nádob na to určených. Dôležité je, aby olej bol zbavený hrubých nečistô a neobsahoval vodu, víno, kečup, strúhanku a rôzne zvyšky jedál. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.).

 

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...