Použitý (prepálený) rastlinný olej a tuk, jeho trhová výkupná cena

prepálený rastlinný olej a tuk z kuchyne - kompenzácia

 

POUŽITÝ PREPÁLENÝ OLEJ A JEHO VÝKUPNÁ CENA

Skoro  každý druh odpadu, ktorý vzniká v domácnosti, alebo v rámci podnikania, sa dá opätovne využiť. Pri jeho zhodnotení sa z neho stáva komodita, ktorá môže byť opätovne využívaná v ďalšom slede výrobného priemyslu. Ako tieto odpady zpeňažiť ?

K odpadom, ktoré sa dajú opätovne využiť patria:
Železo
Papier
Elektronické súčiastky (obsahujúce drahé kovy)
Použité rastlinné oleje a tuky
Iné druhy odpadu

Použitý olej je možné zhodnotiť  viacerými spôsobmi. V podstate sa z neho stáva obchodovateľná komodita, využívaná hlavne v energetickom priemysle ako základná zložka pri výrobe biopalív (bionafty).

Prepálený kuchynský olej a životné prostredie

Energia vyrobená z biopalív je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa pri jej spaľovaní do ovzdušia uvoľňuje podstatne menej CO2 emisií ako pri fosílnych palivách. Taktiež obsahuje nižšie množstvá iných nebezpečných látok (napr.: oxidov síry a dusíka) ako pri klasickej nafte.

Z jedného litra použitého rastlinného oleja sa dá
vyrobiť až 1 liter plnohodnotného biopaliva.


Nakoľko sa to štátom nedarí spĺňať, Európsky parlament im znížil záväzný strop pre konvenčné biopalivá, vyrábané z poľnohospodárskych plodín, v celkovom objeme spotrebovaných motorových palív, a to z pôvodných 10 % na 7 %.  Zvyšné 3 % by si mali podeliť palivá z odpadových surovín alebo elektrina v doprave.
Európska únia podporuje používanie bio palív ako alternatívny zdroj energie pre dopravu. V tomto smere existujú smernice, ktoré stanovujú kvóty podielu biopaliva v 1 L nafty. V roku 2003 si EÚ stanovila za cieľ zvýšiť do roku 2010 podiel biopalív na 5.75 %. Záväzný cieľ je do roku 2020 dosiahnuť 10% tržného podielu biopalív.

Zdroj: www.euractiv.cz

Slovensko a cena výkupu prepálených rastlinných olejov a tukov

Výkupnú cenu prepálených rastlinných olejov a tukov tvorí viacero faktorov, ktoré ju do určitej miery neustále ovplyvňujú.

Kvalita použitého rastlinného oleja a tuku

Kvalitou sa rozumie vyzbieraný odpad od stravovacích zariadení, u ktorých  odpad vzniká. Prevažná väčšina prevádzok rastlinné oleje prepeká do konečného štádia, a až potom ho menia za nový olej. Použité prepálené oleje následne vlievajú do zberných nádob bez filtrácie, kvôli čomu sa v odpade zhromažďujú látky nevhodné na ďalšie spracovanie, ako je strúhanka, kusy jedla a pod.

V horšom prípade môžu použité oleje a tuky obsahovať vodu, alebo iné prímesi (kečup atď..), ktoré boli použité pri príprave jedla. V praxi sa ukázalo, že tieto látky, nevhodné na spracovanie, sa nachádzajú priemerne v 10% z celkového obsahu odpadu v zbernej nádobe.

Vzhľadom k týmto znečisteniam použitých olejov a tukov, je  potrebné vykonať dôkladnú technickú filtráciu od daného odpadu. Teda je potrebné oddeliť nežiadúce prvky, zbaviť daný odpadový olej obsahu vody a spracovať kyslosť do požadovaných hodnôt, ktoré sú 2% až max. 5 %.

Výkyv cien pohonných hmôt  na svetovom trhu

Ďalším základným faktorom ovplyvňujúcim cenu prepálených olejov, je neustála zmena ceny pohonných hmôt (fosílnych palív) na celosvetovom trhu.  Ak cena pohonných hmôt neustále klesá, tak cena daného odpadu sa automaticky mení tiež, nakoľko vstupné náklady ako spracovanie, filtrovanie, technológie a chemické látky sa už optimalizovať veľmi nedajú.

Použitý rastlinný olej nie je komoditou, ktorá by sa pri výkupe alebo zbere z prevádzok neustále menila. Práve vďaka tomu má nastavenú približne jednotnú cenu, ktorá počíta s rezervou výkyvu cien pohonných hmôt na svetovom trhu.

V konečnom dôsledku cenu ovplyvňuje aj to, či je odpad v kvapalnej forme, alebo či je to tuk, ktorý ma tuhú formu. Cena tuku je vďaka jeho tuhému stavu o niečo nižšia (+/- 15 až 25 %) . Je to spôsobené tým, že pri technickom spracovaní je potrebné tuk kompletne rozpustiť do kvapalnej formy, prefiltrovať a zbaviť nečistôt, a následne prečerpať a udržiavať v zberných kontajneroch – nádržiach, pod  teplotou +/- 60 C°, aby boli pripravené na prečerpanie do cisterien na export do výrobných rafinérií, čo sú pre spoločnosti ďalšie náklady.

Použité rastlinné oleje a tuky sú komodita, ktorá sa pri obchodovaní ráta v tonách a nie v litroch, ako si niektoré prevádzky mylne predstavujú. 1 liter použitého oleja a tuku ma váhu cca 0,900 kg. Na Slovenskom trhu exituje niekoľko firiem, ktoré sa venujú zberu a výkupu daného odpadu a každá ma svojim spôsobom nastavený cenník výkupu alebo kompenzácie.

Aká je teda CENA za prepálený olej?

Malé zariadenia - od 0,05€/kg
Stredné zariadenia - od 0,15€/kg
Veľké zariadenia - do 0,25-0,30€/kg


Tieto približné cenové parametre platia len pre oleje. Cena tukov je automaticky nižšia o 15 až 25 % podľa kvality. 

Niektoré firmy majú vo svojom portfóliu podnikania dovoz a predaj čerstvých olejov, a týmto spôsobom kompenzujú vzniknutý odpad - použité rastlinné oleje a tuky podľa množstva ako výmenu + doplatok za čerstvé oleje, alebo tuky.

 _______________________________________________________________________________________________

Spoločnosť ESPIK Group s.r.o. sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace po celom Slovensku v oblasti zberu a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov, teda kuchynských odpadov a použitých prepálených olejov. Riešime komplexný zber a odvoz kuchynského odpadu pred jeho zhodnotením.

Svojim partnerom ponúkame kompenzáciu za odovzdaný odpad typu použité oleje a tuky. Pri väčšom množstve a po dohode aj vo forme výkupu, teda finančnej kompenzácie, alebo možnosťou bodového systému vo forme výberu produktu z nášho katalógu.  Bodový systém je založený na bodovom hodnotení kde 1kg odovzdaného olejového odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v našom katalógu. Viac o katalógu odmien na stránke www.prepalenyolej.sk 

S nami si počet nazbieraných bodov môžete ľahko pozrieť po prihlásení, vďaka našej online evidencii odpadov.

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...