Výber firmy pri vývoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Na základe pôsobenia v odpadovom hospodárstve a hlavne pri poskytovaní služieb ohľadom zberu a vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sme zachytili niekoľko zaujímavých postrehov.

 1. V dnešnej ekonomickej a hlavne urýchlenej dobe si prevažná väčšina zákazníkov vyberá služby nie podľa kvality, uľahčenia si práce a odhodenia starostí, ale podľa ceny, ktorá v dnešnej dobe silno rozhoduje. V konečnom dôsledku ale cena nie je vždy priamo úmerná službám, za ktoré zákazník platí.
 2. Skúsenosť z praxe je taká, že prevádzky - reštaurácie, či iné stravovacie zariadenia sú odkázané sledovať každé euro. Ekonomická zaťaženosť je ťažká a tak šetria kde sa dá.
 3. Dlhý čas prevádzky nepoznali, čo sú to starosti s kuchynským odpadom nakoľko odpad bez problémov likvidovali u rôznych „gazdov“, ktorí ho využívali ako krmivo pre zvieratá. V dnešnej dobe to už žiaľ nie je možné a kuchynský odpad sa musí likvidovať podľa príslušných predpisov. Vývoz kuchynského odpadu a jeho likvidácia je spoplatnená v rámci cenníka jednotlivých spoločností, nastaveného podľa frekvencie vývozu, následnej likvidácie a zhodnotenia na prevádzke.

                          Staré známe pravidlo, CENA ROZHODUJE !!

Pravidelne sa stretávame so zákazníkmi ktorí si  likvidáciu a vývoz kuchynského odpadu zmluvne zabezpečia so spoločnosťou, ktorá im dá iba o pár centov  lacnejšiu ponuku ako iná  spoločnosť. Zákazníka nezaujímajú výhody, benefity, bezstarostná spolupráca, ale iba mesačná úspora jedného-dvoch eur.

V konečnom dôsledku ale nakoniec zaplatia viac, nakoľko sa môžu stretnúť s:

 • nepravidelným vývozom odpadu
 • špinavými nádobami
 • nedostatočnou hygienou
 • firmou, ktorá nemá všetky právne náležitosti
 • nepriamymi informáciami o legislatíve, ktoré môžu viesť k odpadkovej pokute

 

PRI VÝBERE PARTNERSKEJ SPOLOČNOSTI SI PREVERTE ČI POSKYTNUTÉ SLUŽBY ZODPOVEDAJÚ DANEJ CENE

 • Čisté a označené zberné nádoby podľa potrieb prevádzky

Štandardne sa používajú zberné nádoby s objemom 60 L ktoré majú hlboké hrdlo (samozrejme podľa potreby prevádzky), tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou, ktoré je dobre uzatvárateľné. Nádoby musia byť označené nálepkou pre kuchynský odpad a zodpovedať pravidelnej sanitácii. 

 • Bezplatné zapožičanie zberných nádob

Štandardne sa zberné nádoby poskytujú bezplatne. Niektoré spoločnosti  ale v zmluve nastavia nižšiu cenu pri odvoze odpadu, ale v dodatku si naúčtujú zapožičanie zberných nádob.

 • Pravidelný odvoz odpadu podľa dohodnutej frekvencie

Pri podpisovaní zmluvy je potrebné si stanoviť presnú frekvenciu odvozu kuchynského odpadu a počet zberných nádob. Najčastejšie sa využíva odvoz odpadu 1x týždenne. Pri prevádzkach ktoré majú minimálny odpad, ako napríklad materské školy, alebo malé pizzerie sa akceptuje aj odvoz odpadu 2x do mesiaca, no musíme brať do úvahy zvyšujúce teploty v letných mesiacoch.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad podlieha rozkladu a preto môže v lete v zbernej nádobe kysnúť a vytvárať nepríjemný zápach. Kontrola z Úradu verejného zdravotníctva vtedy nemusí danú frekvenciu akceptovať.

 • Potvrdenie o odbere kuchynského odpadu – Zberný list

Každý odber kuchynského odpadu by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý by mal obsahovať katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania s odpadom, identifikačné údaje spoločnosti, ktorá daný odpad prevzala, ŠPZ automobilu, dátum prevzatia a podpis. Zberný doklad slúži ako podklad reálneho odovzdania BRKO odpadu a taktiež ako podklad pri vyplňovaní evidenčných listov a ročného hlásenia o vzniku a nakladaní s daným odpadom.

 • Príslušné povolenia a rozhodnutia ohľadom nakladania s odpadom

Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb je potrebné si overiť či má firma príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou.

 • Zhodnotenie a likvidácia odpadu

Firma by mala preukázať akým spôsobom daný odpad likviduje, zhodnocuje a preukázať sa príslušným kódom v rámci manipulácie s odpadom. Ak firma funguje ako prostredník, len v rámci zberu a skladovania, mala by preukázať kde biologicky rozložiteľný kuchynský odpad končí a kto je jeho koncový spracovateľ.

 • Evidencia odpadu, evidenčné listy, ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

Pôvodca odpadu je zo zákona povinný viesť si evidenciu odpadu na evidenčných listoch a zároveň je povinný odovzdať ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom. Ohlásenie sa podáva za predchádzajúce ročné obdobie Okresnému úradu životného prostredia a to do 28. februára. Vzory tlačív sú uvedené v prílohe vyhlášky zákona o odpadoch.

Vypisovanie tlačív, uvádzanie správnych kódov odpadu a kódov nakladania sú pre pôvodcu odpadu pomerne komplikované. Treba sa preto informovať či firma, ktorá zabezpečuje odvoz biologického rozložiteľného a kuchynského odpadu tieto služby ponúka svojím zákazníkom, prípadne s akou cenou sú tieto služby spoplatnené.

 • POZOR na skryté poplatky !

Pri tvorbe ceny si musíte dávať pozor, či zmluva obsahuje jednotnú cenu, alebo  sa v jej dodatkoch skrývajú aj rôzne poplatky za manipulačné či dopravné náklady.

Na slovenskom trhu je len pár firiem, ktoré sa venujú biologicky rozložiteľnému kuchynskému a reštauračnému odpadu. Ešte menšie množstvo z nich, ale spĺňa požadovanú kvalitu a štandard služieb pri zbere a odvoze odpadu.

Spoločnosť ESPIK Group s.r.o. sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace na celom Slovensku v oblasti zberu a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov „kuchynský odpad“. Rieši komplexný zber kuchynského odpadu a jeho zhodnocovanie. Zabezpečuje zber a odvoz odpadu pred jeho zhodnotením s katalógovým číslom:

20 01 25 - jedlé oleje a tuky

20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

www.biologickyodpad.sk

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...