Ročné hlásenie, systém evidencie zberu kuchynského odpadu


Ani  Vás nebaví komplikované a zložité vyplňovanie tlačív v rámci zákona o odpadoch ?

Pre našich partnerov, ktorým zabezpečujeme zber a odvoz kuchynského odpadu sme ako jediná firma pripravili online možnosť vedenia evidencie odpadov. Podkladom na vedenie sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzkou), ako aj odberateľom. Údaje o množstve odpadu a dátume odvozu sú automaticky nahodené do elektronickej podoby, a prístupné pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

V elektronickej podobe si každá prevádzka vie kontrolovať
množstvo odpadu, dátum zberu a kódy nakladania s odpadom.

V prípade úradných kontrol sa viete rýchlo a pohodlne prihlásiť do systému, vytlačiť celkový report, vytlačiť kópiu podpísanej zmluvy o odvoze a likvidácií odpadu alebo si stiahnuť vopred vyplnené ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Evidencia slúži ako podklad reálneho zabezpečenia likvidácie daného odpadu. Prihlasovacie údaje do systému má každá prevádzka v rámci podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze biologicky rozložiteľné kuchynského a reštauračného odpadu.

Ako to celé prebieha ?


Pre potreby našich zákazníkov, a pre zvýšenie kvality našich služieb, sme si podľa vypracovanej analýzy nechali vytvoriť plne automatizovaný online systém vedenia evidencie prevádzok, ako aj ich frekvenciu zberu. Podľa zmluvne dohodnutej frekvencie zberu kuchynského odpadu sa prevádzke systémovo nastaví jednotná trasa, auto a šofér ktorý má danú prevádzku na starosti.

Zber ako aj všetky potrebné údaje systém generuje každý deň a pre každého šoféra samostatne. Sú to teda údaje o presnom množstve zberných nádob potrebných pre daný deň a predpokladanej kapacite odpadu. Systém usporiada všetky prevádzky podľa frekvencie zberu a obťažnosti návštevy. Tento systém zberu obsahuje aj mapu prevádzok, vďaka čomu zároveň slúži aj ako navigácia.

systém zberu a evidencie odpadu

 

Zber a návšteva prevádzky prebieha plne automatizovane. Šofér presne vie ktorej prevádzke  nechať aký druh zbernej nádoby, koľko kuchynského odpadu produkuje daná prevádzka a aké podmienky pri zbere sú zmluvne podchytené.

Vďaka tomuto systémovému nastaveniu vie spoločnosť ESPIK ponúknuť viac ako len základné služby. Zabudnutie návštevy prevádzky je v tomto smere prakticky vylúčené, samozrejme pokiaľ nezlyhá ľudský faktor. Ak zber pripadne na sviatok, alebo sa nevykoná z iných dôvodov, presunie sa na najbližší voľný pracovný deň.

 

systém evidencie kuchynského odpadu

 

Pri každej návšteve prevádzky a odvoze odpadu dostávate ako producent odpadu zberný list, doklad o odbere kuchynského odpadu s dátumom, podpisom a množstvom odobratého odpadu. Tieto údaje sú automaticky na mieste zberu vášho kuchynského odpadu nahodené do online systému a kedykoľvek prístupné.

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný si viesť  evidenciu odpadov na vzore tlačiva, ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

Naša online evidencia vám vygeneruje už vopred vypísané doklady potrebné k hláseniu o vzniku odpadu. 

S odpadmi jednoducho, bez starostí a podľa predpisov.

Online evidenciu odpadov nájdete na našich stránkach: www.evidenciaodpadov.sk 

  • Celkový report odvozu kuchynského odpadu
  • Kódy nakladania s daným odpadom, koncový spotrebiteľ
  • Predvyplnená šablóna ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • Profil prevádzky, kópia zmluvy

 

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...

Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.

Čítať viac...