Ročné hlásenie o vzniku kuchynského odpadu a nakladaní s ním, evidencia odpadu

Pomoc a poradenstvo s vypísaním ročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom

HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANIA S NÍM

V rámci nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa nám mení aj tretí paragraf vyhlášky č. 366/2015  MŽP SR č. 366/2015 Z. z.  ktorá stanovuje nový spôsob správneho vypĺňania evidenčnej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom.

  • Tlačivo ohlasovacej povinnosti sa odovzdáva príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka, ako súhrn nakladania s odpadom za predchádzajúci rok.
  • Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu, ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu.
  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa uchováva v elektronickej alebo  písomnej podobe päť rokov.  
  • Pri nesplnení vedenia evidencie o odpadoch sa ukladá pokuta od 500,- EUR
  • Ak neodovzdáte odpad oprávnenej osobe, čaká Vás pokuta od 2000,- EUR


Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva pôvodca (prevádzka) ako aj ďalší držiteľ (obchodník, zhodnocovateľ). Musí byť vypísané podľa vzoru tlačiva, uvedeného v prílohe č.8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 310/2013 Z. z. § 8. 

Ročné hlásenie a presné zaradenie odpadov podľa kódov a kódov nakladania s daným odpadom podáva každý, kto nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO), povinnosť hlásiť vznik odpadu a nakladanie s ním podáva každý, bez ohľadu na ich množstvo.

Ohlasovacia povinnosť sa považuje za splnenú aj v tom prípade, keď je hlásenie podané na pošte v posledný deň podania, teda 28. februára 2017. V tomto prípade je rozhodujúci odtlačok pečiatky pošty na doručovanej obálke. Obvodné úrady životného prostredia tieto údaje sumarizujú a vkladajú do informačného systému o odpadoch - RISO.   

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný si viesť  evidenciu odpadov na vzore tlačiva, ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

Evidenčný list odpadu

Spôsob vypĺňania tlačiva 
V tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva hlásenia vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive „Evidenčný list odpadu“, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu, okrem zhromažďovania.

Vzor hlasenia o vzniku odpadu


Firma:

IČO: uvedie sa identifikačné číslo organizácie – právneho subjektu.
Obchodné meno: uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri, v živnostenskom liste, alebo  sa uvedie názov obce.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.

Prevádzkareň / Závod:
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak by údaje neboli totožné s firmou.

Názov: uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.
Kód odpadu: uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov
Y- kód: uvádza sa len pri nebezpečných odpadoch, podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poradové číslo: uvedie sa poradové číslo záznamu
Dátum nakladania: uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním
Miesto vzniku: uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu alebo miesto prijatia a nakladania u držiteľa odpadu
Množstvo odpadu: v stĺpci vznik/príjem je u pôvodcu potrebné uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu alebo vydaného odpadu.

Vzor hlasenia o vznku odpadu

Kód činnosti:

Podľa spôsobu nakladania s odpadom  sa uvádza písmeno:

P - pôvodca odpadu - Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov
M - držiteľ odpadu - Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza v ďalšom slede
V - zber odpadov - Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy
R - zhodnocovanie odpadov - Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.
D - zneškodňovanie odpadov - Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.e
O - obchodník - Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe
S - sprostredkovateľ - Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe

 

Bližšiu a presnú špecifikáciu vypisovania si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

POZOR !!!
Tlačivo ohlasovacej povinnosti ako aj tlačivo evidenčného listu sú dve rozdielne tlačivá.
VZOR - Tlačový formulár evidenčný list odpadu
VZOR - Tlačový formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...

Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.

Čítať viac...