Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spôsob vypĺňania tlačiva

Aj Vás trápi spôsob správneho vypĺňania tlačiva ? Už nemusí !!
Evidenciu kuchynského odpadu vedieme za Vás.

 

V rámci nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa nám mení aj tretí paragraf vyhlášky č. 366/2015  MŽP SR č. 366/2015 Z. z.  ktorá stanovuje nový spôsob správneho vypĺňania evidenčnej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom.

 • Tlačivo ohlasovacej povinnosti sa odovzdáva príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka, ako súhrn nakladania s odpadom za predchádzajúci rok.
 • Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu, ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu.
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa uchováva v elektronickej alebo  písomnej podobe päť rokov.  
 • Pri nesplnení vedenia evidencie o odpadoch sa ukladá pokuta od 500,- EUR
 • Ak neodovzdáte odpad oprávnenej osobe, čaká Vás pokuta od 2000,- EUR

 

Každý vzniknutý odpad sa vedie jednotlivo na tlačive evidenčného listu s presným zaradením odpadu ako aj s kódom nakladania, vzniknutého množstva a identifikačnými údajmi odberateľa odpadu.

 • Každý odpad sa vedie jednotlivo na tlačive evidenčného listu
 • Evidencia odpadu sa vedie samostatne za každú prevádzkareň na vzore tlačiva
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa vyplňuje na základe evidenčných listov s totožnými údajmi
 • Evidenčný list sa vypĺňa priebežne počas kalendárneho roka

Evidenčný list odpadu:

evidenčný list odpadu

 

POZOR !
Tlačivo ohlasovacej povinnosti ako aj tlačivo evidenčného listu sú dve rozdielne tlačiva.
VZOR - Tlačový formulár evidenčný list odpadu
VZOR - Tlačový formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 

Vedenie evidencie odpadu je pomerne komplikovaná záležitosť a navyše, kto by mal na to čas ? My sme sa Vám to rozhodli zjednodušiť!

Ako na to, alebo ako sme Vám uľahčili život.
Evidenciu kuchynského odpadu vedieme za Vás.

Každý zákazník, ktorý zverí svoje kuchynské odpady nám, firme ESPIK, má možnosť prihlásiť sa do novej online evidencie odpadov. Jej podkladom sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (čiže vami), ako aj odberateľom. V zberných listoch, ktoré nájdete online sú údaje o množstve odpadu a dátume odvozu. Tie budú potrebné pri ohlásení o vzniku a nakladaní s odpadom, podľa TOHTO tlačiva.

Výhody zákazníkov, ktorým odpad likviduje spoločnosť ESPIK:

 • Evidenciu odpadu vedieme za Vás
 • K dispozícii máte náhľad profilu prevádzky, systém vývozu a kópiu zmluvy
 • Správne a kompletne vyplnené evidenčné listy podľa jednotlivých odpadov
 • Správne a kompletne vyplnená ohlasovaciu povinnosť
 • Report vývozu odpadu podľa druhu, dátumu a množstva
 • Samostatné kópie vyplnených zberných listov za každý zrealizovaný vývoz v elektronickej podobe
 • Emailové mesačné reporty vývozu odpadu a príslušné potvrdenia

V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zber. V prípade úradnej kontroly si viete  rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, evidenčné listy, alebo vopred vyplnené ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Prihlasovacie údaje do systému má automaticky vygenerované každá prevádzka pri podpísaní zmluvy o poskytovaní služieb, ktorým vývoz kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov zabezpečuje spoločnosť ESPIK.

Služba online evidencie odpadu je poskytnutá pre  zákazníkov na jeden celý rok bezplatne. Po ukončení bezplatného členstva je služba spoplatnená len za 19 € bez DPH ročne.

V prípade ak Vaša staršia zmluva neobsahuje prihlasovacie údaje do systému, prosím kontaktujte nás na infolinke 0950 401 401, alebo emailom info@espik.sk a prihlasovacie údaje Vám vygenerujeme za počkaním. 

 

V prílohe nájdete náhľady systému evidencie odpadu.

S odpadmi jednoducho bez starostí a podľa predpisov  :-) Ľahšie sa to už nedá.

www.evidenciaodpadov.sk 

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...