Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

  

Odpadové hospodárstvo upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 

Predmet úpravy (§ 1)

Ods. 1 - Tento zákon upravuje
a)  programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)  opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d)  rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e)  nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f)   nakladanie s komunálnym odpadom,
g)  cezhraničný pohyb odpadov,
h)  informačný systém odpadového hospodárstva,
i)   pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)   zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.
 
Ods. 2 - Tento zákon sa nevzťahuje na
j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú. (platné od 27.12.2019)
 
Ods. 3 - Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na
c)  nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,

Ods. 4 - Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. c) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.

 

Program odpadového hospodárstva obce (§ 10)

Tento paragraf sa ruší od 27.12.2019.

 

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (§ 12)

Ods. 1 - Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.

Ods. 2 - Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
 1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

(Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z..))

 

Zákazy (§ 13)

Zakazuje sa
a)  uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)  zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)  vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)  zneškodňovať skládkovaním
 • kvapalné odpady,
 • odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 • odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla  nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
 • odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
 • odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
 • vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 • odpad, ktorý by neprešiel úpravou, okrem (platné od 1.1.2021)
 • inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
 • odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,
f)  riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
g)  zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
h)  zneškodňovať spaľovaním (platné od 1.7.2020)
 • odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzberaného, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
 • biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
 • komunálny odpad, okrem spaľovania v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,

i)  spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

 

Povinnosti držiteľa odpadu (§ 14)

Ods. 1 - Držiteľ odpadu je povinný
a)  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z.z.)
b)  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
d)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ...
e)  odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f)   viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)  ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (vyhláška č. 366/2015 Z.z.)
h)  predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i)  skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
j)   zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)],
k)  umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,
l)   vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
n)  na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

Ods. 5 - Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.

Ods. 9 - Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

 

Prevádzkovateľ kuchyne (§ 83)

Ods. 1 - Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Ods. 2 - Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. (platné od 1.1.2021)

Ods. 3 - Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
 1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
 2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,110)
 3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

Informačný systém odpadového hospodárstva (§ 103) (nové znenie)

Ods. 1 - Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

Ods. 2 - Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon
 1. evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
 2. inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.

Ods. 21 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.7.2021)

Ods. 22 - Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od  1.1.2021)

Ods. 23 - Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.1.2021)

 

Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.

Čítať viac...

Zber odpadu z Vašej kuchyne

K farebným kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne na mnohých miestach ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Práve tie tvoria väčšinu komunálneho odpadu a naše domácnosti ho produkujú denne.

Čítať viac...

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu

"Ak správne triedime, svet je krajší. Osvojme si umenie triedenia odpadu."

Čítať viac...