Nový zákon o odpadoch, obce a ich triedený zber v rámci zberného dvora

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, v platnosti od 1.1.2016

Od 1.1.2016 sa menia niektoré požiadavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi  a môže za to zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Nižšie sa môžete dozvedieť čo to bude pre obce znamenať.
Podľa tohto zákona sa zmenil systém financovania triedených zložiek komunálneho odpadu. Obce musia mať zmluvu s OZV, pričom obce neplatia za činnosti nakladania s vybranými druhmi odpadov. (OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov)

Výrobcovia vyhradených výrobkov znášajú náklady na činnosti nakladania s odpadom a to sú:

 • Obaly
 • Elektroodpady
 • Použité batérie a akumulátory
 • Odpadové pneumatiky
 • Odpady z neobalových výrobkov (letáky, výrobky z plastu, a pod.)

Zodpovednosť za tieto zložky komunálneho odpadu nesú výrobcovia, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov (obce musia mať s OZV zmluvu), v prípade použitých batérií a akumulátorov aj tretie osoby.

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  podľa §10.
Obec môže vypracovať program obce aj v spolupráci s viacerými obcami.
Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 pracovných dní na svojom webe.
Obce musia platiť za činnosti nakladania s vybranými druhmi odpadov.
Obec má povinnosť  stanoviť výšku poplatku pre tento prúd odpadu samostatne.

Každá obec ma povinnosť  zabezpečiť  triedený zber a nakladanie :

 • so zmesovým komunálnym odpadom
 • s drobným stavebným odpadom
 • s biologicky rozložiteľným odpadom
 • so zeleným odpadom pochádzajúcim nielen z obecných pozemkov ale aj z pozemkov fyzických osôb
 • s kuchynským odpadom pochádzajúcim z domácností
 • odpadových jedlých olejov a tukov

 

Novou povinnosťou obce je zavedenie triedeného zberu
odpadových jedlých olejov a tukov z domácností.


Pri podpísaní zmluvy o zbere a odvoze daného odpadu (použité jedlé oleje a tuky) dostáva každá obec letáky "informačná kampaň", ktorá poučí občanov ako daný odpad triediť, kde ho majú odovzdať a prečo by daný odpad z princípu nemali vylievať do kanalizácie. Doručenie letákov do schránok si zabezpečuje každá obec individuálne podľa potreby.V tomto smere spoločnosť ESPIK Group s.r.o. zabezpečuje odvoz daného odpadu a zabezpečenie zberného dvora kde poskytuje každej obci označené zberné nádoby podľa potreby. Našou snahou je u občanov vypracovať návyk pre triedenie daného odpadu (použité jedlé oleje a tuky) ktorý znečisťuje životné prostredie.

Samozrejme tieto služby, vytvorenie zberného dvora  a následného zberu a odvozu použitého jedlého oleja a tuku je spoplatnený mesačným poplatkom.  Dobrou správou je, že poplatok za tieto služby nie je  zaťažujúci pre obecnú pokladňu, kde cena je stanovená (bližšie info telefonicky). Podmienky pri odvoze odpadu je potrebné dojednať pre každú obec samostatne.

(Obec to zahŕňa do miestneho poplatku za komunálny odpad)

 Obec by mala taktiež zabezpečiť aj triedený zber kuchynského odpadu z domácností.  Žiaľ v tomto smere si ani my nevieme predstaviť akým spôsobom by to malo prechádzať, nakoľko vývoz a zneškodnenie daného odpadu je už celkom nákladne, kde  cenu vo veľkej miere určuje hlavne frekvencia zvozu daného odpadu a zabezpečenie zberných nádob pre domácnosti. Nádoby musia byť vybavené hygienizačným stupňom umývania a musia zodpovedať určitým podmienkam. Je vylúčené ukladať kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

V ďalšom smere je zaujímavé aj to, že podľa zákona o odpadoch v rámci odpadu 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad nesmie byť použitý na kŕmenie zvierat. V tomto smere je priam nepravdepodobné, aby občania z dedín daný odpad triedili, keď daný odpad je základnou surovinou pri výkrme ich zvierat v domácnosti.

 

ČO ĎALŠIE SA V ZÁKONE ZMENILO ?

Zásadné zmeny sa týkajú nakladania s drobným stavebným odpadom, ktorý už podľa nového zákona nie je definovaný svojím objemom. Obec má povinnosť zaviesť množstvový zber drobných stavebných odpadov a stanoviť výšku poplatku pre tento prúd odpadu samostatne (viac: Usmernenie MŽP SR k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad).

Podľa návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, by drobný stavebný odpad mal mať nové katalógové číslo 20 03 08.

Všetky tieto zmeny sa musia odraziť aj vo všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s odpadmi. Obec má podľa § 135 ods. 15 najneskôr do 30. júna 2016 svoje všeobecne záväzné nariadenie uviesť do súladu so zákonom, teda uviesť v ňom všetky zmeny, ktoré musia byť v obci na budúci rok uplatnené v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi.

Zákon v §81 ods. 8 uvádza, čo má byť predmetom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, predovšetkým ide o podrobnosti :

 • nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
 • nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
 • spôsobu zberu a prepravy komunálnych odpadov
 • nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 • o podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
 1. jedlých olejov a tukov
 2. elektroodpadov z domácností
 3. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
 4. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
 5. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
 • spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
 • spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
 • prevádzkovaní zberného dvora
 • spôsobe zberu drobného stavebného odpadu
 • dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

(Ak obec preukáže že to kompostuje 50% obyvateľov, alebo ak je to ekonomicky neúnosné)

Od 1.1.2017 sú zakázané drviče odpadov!

MŽP SR pripravilo pre obce pomôcku, na základe ktorej môžu vypracovať svoje všeobecne záväzné nariadenie v podobe návrhu štruktúry dokumentu. Tento je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR.

Okrem toho do konca tohto roka musí obec upraviť aj všeobecne záväzné nariadenie o výške poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom by už mali byť zohľadnené aj podmienky v druhom polroku budúceho roka, keď už obec nebude niesť zodpovednosť za vytriedené zložky komunálnych odpadov, ktoré pochádzajú z vyhradených prúdov odpadov, ako aj nové požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Zdroj:

http://www.minzp.sk
http://www.odpady-portal.sk

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...