Lapače tukov

Lapače tukov, inak nazývané aj ˮlapol“, sú podľa platnej legislatívy neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Využívajú ho najmä prevádzky z reštauračných a stravovacích zariadení, mäsokombinátov, cukrární, potravinárskych závodov, kde dochádza k úniku olejov a tukov do kanalizácie a do odpadových potrubí.

Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd nesmú mať za následok poškodzovanie iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.  Preto vo vzťahu k prevádzke verejnej kanalizácie je potrebné zabezpečiť, aby sa pred vyústením do kanalizácie z jednotlivých zdrojov znečistenia nainštalovali čistiace jednotky. Práve takýmto zariadením sú lapače tukov a olejov ako aj odlučovače ropných látok.

Lapač tukov je určený na zachytávanie zmesi tukov a olejových nečistôt predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Inak povedané, slúži ako zachytávacia nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody, a tým sa chráni kanalizačná sieť pred jej zanášaním.

Najnovšie druhy lapačov  tukov sú vyrábané v súlade  s európskou  normou  EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Vyznačujú sa jednoduchosťou a vysokou spoľahlivosťou. Lapače sú riešené na mieru, podľa individuálnych potrieb danej prevádzky. Ku každému typu odlučovača  sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

 lapace tukov

Zdroj: web/ilustračný obrázok

Pre správnosť fungovania lapača tukov je veľmi dôležitá jeho údržba a čistenie!!!

Pri prevádzke týchto zariadení je potrebné dbať na to, aby bol pravidelne (doporučuje sa 1x týždenne) odobraný alebo odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody, alebo keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm. Prevádzkovateľ na základe výsledkov skúšobnej prevádzky vypracuje prevádzkový poriadok. Pre skúšobnú prevádzku sa doporučuje v bežných podmienkach kontrolu a zhrabovanie tuku 1x za mesiac. Čistenie zásobníka tuku po jeho naplnení a čistenie kalového priestoru 1x za 3 mesiace. V tomto prípade je dôležité zvoliť si správny časový interval na pravidelné čistenie a dodržiavať ho.

 

Čo sa stane ak sa zanedbá pravidelné čistenie lapača tukov?

 • Vzniká preplnenie a zahltenie lapača tukov, čím sa tuky dostávajú ďalej do kanalizácie.
 • Tuky sa usádzajú na stenách kanalizačného potrubia, čím sa obmedzuje prevádzkyschopnosť potrubia.
 • Nastane úplne zahltenie potrubia a vznikajú vysoké náklady na odstránenie havarijného stavu.

 

Hlavné znaky upchatého potrubia:

 • Nepríjemný zápach z výpustných otvorov v umývadle alebo vo výlevke.
 • Zníženie množstva vody opúšťajúcej kanalizáciu alebo stojatú vodu.
 • Pri splachovaní vody na záchode jej hladina stúpa nad normálnu úroveň.

 

Firma ESPIK aj so svojím partnerom predstavujú najmodernejšiu novinku v Európe, a to v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov. Kontajnerová nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.

Výhoda tohto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t.j. v znížení prevozných nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.

lapace tukov

Zdroj: web/ilustračný obrázok

 

Kompletné vyčistenie lapača tuku pozostáva z nasledovných činností:

 • Vyčerpanie celého obsahu lapača tuku
 • Vyčerpanie vody z umývania
 • Vyčistenie stien a dna lapača tlakovou vodou
 • Odvoz odpadu
 • Vystavenie evidenčného dokladu o odvoze odpadu
 • Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu
 • Vedenie povinnej evidencie čistenia ,,lapolu“ v centrálnej evidencii odpadov

 

Ak ste prevádzka, ktorej lapače tukov pracujú na plné obrátky, využite tento čas na zamedzenie nepríjemnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku nesprávnej či nedostatočnej údržby o lapač tuku.


Využite služby firmy ESPIK v starostlivosti o lapače tukov a tým si zabezpečíte bezstarostný chod Vašej prevádzky.
Vyčistenie lapača tukov si viete zabezpečiť na tel. č. +421 950 401 402.

 

Ďalšiu službu, ktorú ponúka firma ESPIK je poskytovanie HACCP služba o ktorej sa dočítate v tomto blogu.

 


Zdroj: www.lapactuku.sk 
Zdroj: www.enviro.sk  

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...