ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

 

Od začiatku roka 2021 mal byť spustený nový informačný systém odpadového hospodárstva. Pre viaceré okolnosti a nejasnosti sa úplne spustenie tohto systému zatiaľ posúva na rok 2022.  Napriek tomu faktom ostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je dobrou správou pre posun k jeho modernejšiemu a prehľadnejšiemu fungovaniu.

Čo je vlastne ISOH?

ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva) je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou je prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zjednotiť a nahradiť už existujúce informačné systémy. Zároveň vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy, najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.

 

Aký účel má ISOH?

Jedným z hlavných cieľov ISOH je prostredníctvom sledovania tokov minimalizovať nelegálne nakladanie s odpadom.

  • Používa sa na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré sú v kontakte s odpadom, t. j. od pôvodcov až po spracovateľov. Zároveň zhromažďuje všetky dáta, ktoré sú s tým spojené, čo má za následok dostupnosť a zjednodušenie spracovania údajov. Prinesie to väčší prehľad o nakladaní s odpadom a tým sa môže skvalitniť plánovanie budúcej stratégie odpadového hodspodárstva.
  • Vytvára registre, ktorých informácie sú prístupné k nahliadnutiu aj verejnosti, ako napríklad informácie o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, subjektoch a orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, vydaných povoleniach, autorizáciách a podobne.
  • Elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva ako registráciu, udeľovanie rôznych súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení a iné.

 

Povinnosti v súvislosti s ISOH

Jednou zo zmien je povinnosť povinných osôb elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom prostredníctvom evidenčného listu odpadu. Takéto ohlasovanie doposiaľ prebiehalo raz ročne, ale s prichádzajúcou zmenou by sa to malo zmeniť na raz mesačne. Negatívum je, že táto novinka zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať.

Problém môže nastať pri odosielaní evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dôjsť k odmietaniu prijatia podania. A to z dôvodu, že tieto formuláre budú automaticky kontrolované a ak sa uvedú neplatné, či chybné odpadové kódy alebo číselníkové údaje, môže dochádzať k odmietaniu podaní.

Priebežné evidencie by mali byť tiež bilančne kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov ako doklad o prijatí a odovzdaní odpadu či iné sa musí zhodovať u obidvoch subjektov. Týmto chcú docieliť riadnu a správnu evidenciu odpadov a jeho pohybu. Tieto kontroly majú však aj väčšie rizika pokút pri nesprávnom vedení evidencie, pri neplatných oprávneniach a pri prekročení limitov zariadenia.

 

Zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html

 

Termíny jednotlivých úkonov v rámci ISOH

Vzhľadom na časový posun úplného spustenia ISOH boli termíny jednotlivých úkonov rozčlenené na 3 fázy.

1. fáza: Január 2021

Prostredníctvom ISOH sa elektronicky podávajú žiadosti o zápis do registrov podľa zákona o odpadoch. Jedná sa napríklad o register výrobcov vyhradeného odpadu, register zariadení na zber odpadov, register zariadení na zhodnocovanie odpadu alebo register zberných dvorov a podobne.

2. fáza: Júl 2021

Od tohto dátumu bude možné podávať elektronicky prostredníctvom ISOH aj žiadosti o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch.

3. fáza: Január 2022

Od 1. 1. 2022 by mal ISOH fungovať naplno aj so spustenou priebežnou evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou. To znamená, že povinnosť priebežnej elektronickej evidencie odpadov cez ISOH bude účinná začiatkom roka 2022.

 

Výhody ISOH podľa ministerstva ŽP

  • Komplexná online evidencia (register) všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi, ktorá bude obsahovať informácie pre verejnosť o kapacitách na spracovanie odpadov, možnosti odovzdávania jednotlivých druhov odpadov, povolenia a pod.
  • Výrazné urýchlenie spracovania údajov o materiálovom toku odpadov a skvalitnenie zberaných údajov pre účely medzinárodného reportingu ako aj plánovania odpadového hospodárstva.
  • Zjednodušenie nahlasovania údajov pre všetky subjekty nakladajúce s odpadom, ktoré musia momentálne nahlasovať údaje „papierovou“ formou. Nový systém má byť len o zodpovednosti za odovzdanie odpadu, pričom žiadateľ si v systéme bude môcť overiť, či odpad odovzdáva osobe oprávnenej. Odstránenie papierových hlásení bude mať prínos aj pre životné prostredie.
  • Online systém umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii, čo mu umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti. Systém bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či sa nejedná napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod.
  • Zlepšenie prehľadu informácií zadaných z registra výrobcov, či si plnia povinností o recyklácii (prepojenie registra výrobcov a evidencie nakladania s odpadmi) – zabezpečí sa, aby systém sledoval limity a kapacity recyklačných spoločností a vykazovanie voči OZV.
  • Jednou z výhod ISOH je aj zefektívnenie činnosti pre Slovenskú inšpekciu ŽP (SIŽP) v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Zdroj: web

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

Spolupráca pri zbere kuchynského bio odpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.

Čítať viac...