Frekvencia pravidelného odvozu kuchynského odpadu, alebo vlastné kompostovacie zariadenie?

 

Legislatívna úprava v rámci likvidácie a zhodnotenia kuchynského odpadu:

Systém triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov pre prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií a ostatných stravovacích zariadení musí byť naviazaný na systém spracovania tohto odpadu obsahujúci hygienizačnú jednotku v súlade Nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

V prípade, že sa jedná aj o spracovávanie kuchynských odpadov,  tak musí ísť o zariadenia schválené na vykonávanie činnosti spracovania kuchynských odpadov  príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) podľa § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je preto nutné odovzdávať len do takých zariadení (kompostárne, bioplynové stanice, iné spracovateľské zariadenia a metódy), ktoré majú hygienizačný stupeň v procese spracovania, majú príslušný súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch, sú schválené na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a sú v zozname ŠVPS SR (Štátna veterinárna a potravinová správa).  

Prevádzky majú teda len dve možnosti pri likvidácii kuchynského odpadu:

 1. Zabezpečiť si pravidelný odvoz prostredníctvom zmluvného partnera (podnikateľský subjekt), ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom.  Je dôležité, aby tento  subjekt spĺňal  osobitné požiadavky podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

V tomto smere  sa kuchynský odpad zhodnocuje prevažne týmto spôsobom:

Bioplynová stanica - anaeróbna digescia je riadený proces rozkladu biologických odpadov bez prístupu vzduchu, ktorého koncovými produktmi sú bioplyn a nerozložený zvyšok, tzv. digestát. Proces anaeróbnej digescie je nazývaný aj metánová fermentácia alebo metanizácia.

Kompostáreň -  aeróbne kompostovanie je riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo.

 1. Zakúpiť si vlastné, certifikované kompostovacie zariadenie a následne ekologicky daný odpad kompostovať podľa príslušných predpisov.

Frekvencia pravidelného odvozu, alebo vlastné kompostovacie zariadenie???

Podľa štatistík Európskej únie je bioodpad v odpadovom hospodárstve kvantitatívne
najvýznamnejšou skupinou odpadov a tvorí až 40% celkového komunálneho odpadu.

Poďme si porovnať efektivitu investície a nákladov v dvoch variantách:

Vlastné kompostovacie zariadenie:

Ak by sme sa odštartovali od najmenšieho kompostovacieho zariadenia do cca 5 kg kuchynského odpadu denne, ktorý v praxi  postačí maximálne pre malé škôlky, treba rátať s týmito parametrami, ktoré vytvárajú vstupnú investíciu a náklady.

kompostovacie zariadenie

 

kompostovacie zariadenie

Obrázok a parametre prepočtu boli použité zo stránky komposter.sk od spoločnosti JRK

 

 • Investícia do zariadenia pre cca 5,5 kg kuchynského odpadu denne +/- 1400€
 • Potrebné vytvorenie priestoru na dané zariadenie
 • Priemerná spotreba el. energie daného zariadenia je  60 až 90kwh / mesiac
 • Obsluha kompostéra
 • Technická údržba, poruchy
 • Hygienizačný stupeň, jednotka pre spracovanie kuchynského odpadu
 • Nevhodný odpad ako sú napr. kosti, ktoré môžu poškodiť kompostér
 • Samostatne vypracovať evidenčné listy odpadu, ročné hlásenia o vzniku a nakladaní s daným odpadom
 • Pri polievkach vlievaných do kompostovacieho zariadenia sa proces predĺži viac než o polovicu 
 • Registrácia zariadenia regionálnou a veterinárnou správou
 • Pokyny regionálnej a veterinárnej správy, odkladanie vzoriek

Pri kapacitne vyšších zariadeniach, ktoré dokážu spracovať denne  cca 80kg vyskočíme s investíciou na cca +/-  20.000€.

- Zabezpečenie  trojfázového napätia
- Spotreba  elektrickej energie 1100 až 1700 kwh / mesiac
- Váha a veľkosť takéhoto kompostéru  bude približne pol tony a rozmery takmer 2 metre

Zhrnutie:

 • Vstupná investícia: 1.400-20.000€ (podľa veľkosti zariadenia)
 • Týždenné spracovanie: 25kg-400kg (podľa veľkosti zariadenia)
 • Spotreba el. energie: 90kwh-1100kwh/ mesiac (zabezpečiť 3 fázové napätie)
 • Váha a rozmery zariadenia: od 30kg - 450kg a cca 2 metre
 • Spracovanie prepálených rastlinných olejov a tukov: zakázané

Nálepka a špecifikácia zbernej nádoby

nálepka na nádobu kuchynského odpadu

Výhody pravidelného odvozu kuchynského odpadu

Cenotvorba odvozu odpadu podnikateľských subjektov sa  pohybuje podľa stanovených  frekvencií  odvozu kuchynského odpadu.

 • Pravidelný zber bez ohľadu na to, koľko daného odpadu sa nachádza v zbernej nádobe
 • Vytvorenie si pravidelného systému zberu
 • Každá prevádzka už z minulosti pozná, akú približnú frekvenciu odvozu odpadu bude potrebovať za predpokladaného objemu vzniknutého odpadu za deň

V praxi sa ukázali takéto frekvencie vývozu odpadu

 • Bufet, alebo malá materská škôlka = 2x mesačne
 • Reštaurácia = 4x mesačne
 • Domov sociálnych služieb, alebo škola = aj 3x týždenne

Štandardná cena za odvoz odpadu o objeme nádoby (štandardne 60l) sa odvíja tiež od režijných nákladov podnikateľského subjektu:

 • Investičné náklady (zberné nádoby, automobil, technické vybavenie, automatický systém zberu, atď.)
 • Prevádzkové náklady na zamestnancov
 • Režijné náklady na pohonné hmoty, amortizácia automobilu, atď.
 • Likvidácia odpadu anaeróbna digescia – bioplynová stanica, alebo aeróbne kompostovanie

 

Tieto parametre sú odzrkadlené v štandardných cenníkoch pri zbere a odvoze odpadu približne v týchto cenách:

4x mesačne (zber z prevádzky raz týždenne) – cena:  +/- 32 € bez DPH / mesiac - predpokladané množstvo odpadu: 240 kg odpadu mesačne / cca 15 kg denne.

8x mesačne (zber z prevádzky dva krát týždenne) – cena:  +/- 56 € bez DPH /mesiac - predpokladané množstvo odpadu: 480 kg odpadu mesačne / cca 30 kg denne.

16x mesačne (zber z prevádzky tri krát týždenne) – cena: +/- 89 € bez DPH / mesiac - predpokladané množstvo odpadu: 960 kg odpadu mesačne / cca 50 kg denne

 

Celkové zhrnutie pre a proti:

Postup

Kompostovanie

Frekvencia odvozu odpadu
so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o.

Zberné nádoby

Zabezpečenie zberných nádob na kompost + kuchynský odpad

Bezplatné zapožičanie podľa potreby prevádzky
Investícia Podľa kapacity kompostéra 
od 1400 € do 20 000 €
Žiadne
Vytvorenie priestoru Podľa veľkosti kompostéra Podľa veľkosti a počtu zberných nádob
(60l - výška 630/Ф300 - 2kg)
Obsluha Nutnosť obsluhovať technológiu Bez obsluhy - odpad vylejete do zbernej nádoby
Hygienizačný stupeň Certifikované kompostovacie zariadenie Zberné nádoby sú vždy umývané a dezinfikované podľa príslušných predpisov
Režijné náklady Spotreba energie podľa veľkosti kompostéra
Technická údržba, poruchy
Náklady na pravidelný odvoz podľa stanovenej frekvencie odvozu
Nevhodný
odpad

Kosti (nutnosť podrviť na určitú veľkosť)
Tekutý odpad - polievka (predĺženie procesu)

 Bez obmedzenia
Evidencia odpadu Príprava evidenčných listov a ročného hlásenia o vzniku a nakladaní s daným odpadom Zabezpečujeme automaticky online evidenciu cez online systém evidencie odpadov.
Stačí sa prihlásiť cez prihlasovacie údaje vygenerované každej prevádzke. PRIHLÁSIŤ A TLAČIŤ
Registrácia zariadenia Komposter je potrebné registrovať na príslušnej veterinárnej a potravinovej správe a riadiť sa ich predpismi Spoločnosť ESPIK Group s.r.o. ma vydané všetky príslušné rozhodnutia
Spracovanie použitých olejov NIE Bodový systém odmeňovania za odovzdaný odpad

 

Ako pri frekvencii pravidelného zberu, tak aj pri vlastnom kompostovacom zariadení vznikajú prevádzke ďalšie mesačné náklady, ktoré si musí prevádzka sama optimalizovať a nastaviť si najjednoduchšiu a zároveň najlacnejšiu formu likvidácie kuchynského odpadu podľa príslušných predpisov a nariadení.

Ak sa na to pozrieme z pohľadu  zákonov, smerníc a nariadení jednoznačne vyplýva, že „je nevyhnutné zaviesť systém zberu kuchynského a reštauračného odpadu v mestách a obciach s nadväznosťou na bezpečné zhodnotenie tohto odpadu spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia  a zdravia obyvateľov“.

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...