Ako správne nakladať s kuchynským odpadom (VŽP)

čo je vlastne kuchynský, reštauračný odpad

ZÁKON O ODPADE

Znečistenie zeme je na alarmujúcej úrovni a aj preto je likvidácia odpadu jednou z problematík, ktorá v súčasnosti čoraz viac vystupuje do popredia.  Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorý upravuje zákon o odpadoch č.223 z roku 2001. Táto novela priniesla väčšiu zodpovednosť pre fyzické i právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania a tvoria kuchynský a reštauračný odpad.

Každý pôvodca odpadu (prevádzkovateľ reštaurácie, jedálne, či inej výdajne stravy) je povinný odovzdať odpad len osobe (sprostredkovateľovi), ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto druhom odpadu. Sprostredkovateľ, ktorý sa stará o zber kuchynského odpadu, musí mať schválené rozhodnutie od Veterinárnej a potravinovej správy ako aj od Úradu životného prostredia. 

ČO PATRÍ POD KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD ?

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO) patria:  

 • zvyšky jedla – neskonzumované zostatky pokrmov
 • nespracované zostatky surovín
 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny
 • použité rastlinné oleje
 • kávové a čajové zvyšky

                     

PATRÍM K PREVÁDZKOVATEĽOM AJ JA ?

Zákonom sa musíte riadiť ak prevádzkujete:

 • reštauráciu
 • školskú kuchyňu a jedáleň
 • škôlku
 • závodnú kuchyňu
 • penzióny a hotely s reštauráciou
 • bufet
 • jedáleň v domove sociálnych služieb
 • jedáleň v iných zdravotníckych zariadeniach
 • akúkoľvek prevádzku, ktorá ponúka stravu pre zákazníkov

KTO SMIE NAKLADAŤ S ODPADOM

Akákoľvek činnosť, ktorá súvisí s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011. Zber kuchynských a reštauračných odpadov a kontajnerov určených pre tieto odpady sa musí riadiť aj nariadením č. 1069/2009.

Subjekt, ktorý nakladá s odpadom musí byť registrovaný, a schválený príslušným orgánom veterinárnej správy. Ďalej musí mať platné povolenie s prideleným úradným číslom, ktoré musí používať pri všetkých dokladoch súvisiacich s výkonom činnosti zberu odpadov, pri obchodoch a pri uzatváraní obchodných zmlúv.

AKO ODPAD SKLADOVAŤ 

Prevádzkovateľ reštaurácie, jedálne a pod. je povinný zabezpečiť oddelené odkladanie kuchynského a reštauračného odpadu do  hermeticky uzatvárateľných zberných nádob, ktoré sú určené na skladovanie odpadu. Patria tu napríklad typizované obaly, nádoby či kontajnery dodávané obchodníkom alebo sprostredkovateľom odpadu. Nádoby musia mať označenie –VEDĽAJŠÍ ŽIVOČÍŠNY PRODUKT – KUCHYNSKÝ ODPAD – MATERIÁL KATEGÓRIE 3 - „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“.

Kuchynský odpad je potrebné uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov (prepravných nádob) určených na tento účel tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera. Kontajnery môžu byť na jednorazové, či opakované použitie. V prípade opakovaného používania sa kontajnery po každom použití musia vydezinfikovať, čo samozrejme zabezpečuje naša firma. Pokiaľ sa do kontajneru vkladá obal (napríklad vrece), musí byť po jeho použití bezpečne odstránený, napríklad spálením. Zároveň platí, že sa nesmie zamieňať za obaly určené na ostatný komunálny odpad.

AKÉ BUDÚ VAŠE POVINNOSTI ?

 1. Pri nakladaní s odpadom musíte ako prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
 2. Ako producent komunálneho odpadu ste povinný si zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu.
 3. V ňom je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (KBO alebo BRKO).
 4. Zodpovednosť za nakladanie s takýmto odpadom je určená prevádzkovateľovi kuchyne, ktorá musí hradiť náklady spojené so zberom KBO, jeho skladovaním, prepravou, likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly.
 5. Je potrebné zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s VŽP.
 6. Zabezpečiť odpad proti poveternostným podmienkam a tak, aby sa s obsahom neoprávnene nemanipulovalo.
 7. Zaistiť zberné nádoby kuchynského a reštauračného odpadu proti hlodavcom a iným živočíchom.
 8. Dohodnúť sa na dostatočnej frekvencii zberu odpadu, prihliadať najmä na zmenu teplôt v lete.
 9. Uistiť sa aby firma, ktorá Vám zabezpečuje odvoz kuchynského odpad mala príslušné oprávnenia a schválenia od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a MŽP.
 10. Nádoby na zber odpadu musia podliehať hygienizačnej a umývacej technike.
 11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či s kuchynským a reštauračným odpadom manipuluje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý môže nakladať s týmto odpadom, ak ho o to obec požiada.

ČO SA NAOPAK NESMIE ?

 • Je zakázané odkladať odpad z kuchyne a reštaurácie inam ako do hermeticky uzavretých na to určených nádob.
 • Je vylúčené aby ste kuchynský a reštauračný odpad ukladali do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
 • Zberné nádoby na kuchynské odpady sa nemôžu skladovať mimo areálu prevádzkovateľa kuchyne.
 • Podľa článku 11 nariadenia č. 1069/2009, sa prevádzkovateľovi kuchyne zakazuje kŕmiť hospodárske zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, neplatí to ale pri kožušinových zvieratách. Zákaz platí aj pre zvieratá v ZOO, útulkoch a na chovných staniciach.
 • Správca kuchyne a jedálne nemôže kuchynský odpad odovzdávať niekomu, kto nemá splnené príslušné zákonné podmienky ohľadom nakladania s takýmto druhom odpadu.
 • Je zakázané zbavovať sa odpadov - použitých jedlých olejov a tukov vylievaním do kanalizácie.

HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S ODPADOM

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Túto povinnosť má ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.

Ak ide o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, sa podáva bez ohľadu na jeho množstvo.


Novelou zákona o odpade vstupuje do pozornosti aj Úrad verejného zdravotníctva a Úrad životného prostredia, ktorý vykonáva úradné kontroly o dodržiavaní daných predpisov.  Taktiež upozorňuje prevádzky, ponúkajúce stravovanie, ktoré o tom ešte nie sú oboznámené, nakoľko platnosť zákona je už od roku 2013.
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu životného prostredia  do 28. februára nasledujúceho roka. Vzor tlačiva.

 

Zdroj informácií:

www.svps.sk
www.jedalne.sk
www.odpady-portal.sk
www.separujodpad.sk
novela zákona - pdf

Vypracovala  Zuzana Gondová

 

"Občania, čo robíte s použitým olejom z vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. 

Čítať viac...

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.

Čítať viac...

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.

Čítať viac...