Ako funguje zber a zhodnocovanie použitého prepáleného rastlinného oleja a tuku

 

Znečisťovanie životného prostredia

Olejový odpad má jasný a nepriaznivý dopad na životné prostredie, hlavne na čistiarne odpadových vôd. Vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach.

1 liter použitého oleja môže znečistiť aj niekoľko TISÍC litrov vody.

 
Použitý odpad nemusí byť odpadom !
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, sa znečisťujú  stoky a potrubia. Problémy sa môžu objaviť okamžite po ich vyliatí. Nánosy oleja vytvoria hustú hmotu na okrajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanalizácie, čím značne poklesne prietoková kapacita kanalizačného potrubia a v konečnom dôsledku sa celá kanalizácia upchá. Náklady na prečistenie kanalizácie sú pomerne vysoké.

Použitý prepálený kuchynský olej patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené pre ďalšiu ľudskú spotrebu a je zaradený v katalógovom čísle odpadu  20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.

Použitý olej nemusí byť odpadom, ktorý zaťažuje životné prostredie. Existuje možnosť   recyklácie a zhodnotenia  viacerými spôsobmi.  Môžu sa z neho vyrobiť rôzne produkty, vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív (bionafta).

Energia vyrobená z biopalív je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa pri jej spaľovaní do ovzdušia uvoľňuje podstatne menej CO2 emisií ako pri fosílnych palivách. Taktiež obsahuje nižšie množstvá iných nebezpečných látok (napr.: oxidov síry a dusíka) ako pri klasickej nafte.

1 LITER použitého rastlinného oleja = 1 LITER plnohodnotného biopaliva

 


Spoločnosť  ESPIK
  Group s.r.o. sa okrem iného venuje aj komplexnému zberu použitého oleja za účelom jeho zhodnotenia. Zabezpečujeme zber, výkup, odvoz a následnú prípravu pred zhodnotením použitých rastlinných olejov a tukov.

Spolupracujeme s reštauráciami, obcami, hotelmi, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a všetkými ostatnými druhmi stravovacích zariadení.

Pri zbere použitých rastlinných olejov a tukov máme nastavený odmeňovací systém za odovzdaný odpad.
Viac o katalógu odmien nájdete na stránke 
www.prepalenyolej.sk

 

Znečistený prepálený olej ? S nami žiaden problém !

Základným problémom pri  zhodnotení  použitého oleja je jeho znečistenie rôznymi prímesami z kuchyne  ako sú časti jedál, strúhanka, obsah vody alebo iné časti,  ktoré spôsobujú jeho rozdiel v kvalite a sú zaradené  pod katalógovým číslom  02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie.

Vzhľadom k týmto znečisteniam použitých olejov a tukov je  potrebné spracovať dôkladnú technickú filtráciu od daného odpadu, oddeliť nežiaduce prvky, zbaviť daný odpad obsahu vody a spracovať kyslosť do požadovaných hodnôt 2% až max. 5 %.

Po tom ako odstránime nečistoty a upravíme požadované hodnoty, sú použité rastlinné oleje a tuky následne prečerpané a udržiavané v zberných kontajneroch – nádržiach pod teplotou +/- 60 C a pripravené na prečerpanie do cisterien, ktoré exportujeme do výrobných rafinérií.

 

Závod na výrobu biopalív v Leopoldove

 

Vo výrobnej rafinérii, ktorá musí spĺňať všetky technologické zabezpečenia prebieha konečné zhodnotenie daného odpadu na výsledný produkt -  bionaftu.

 

Úrad verejného zdravotníctva, nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom

Pohľad ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA na zber a manipuláciu s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom zo zariadení spoločného stravovania.

Čítať viac...

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spôsob vypĺňania tlačiva

V rámci nového zákona o odpadoch (2015) sa nám mení aj vyhláška ktorá stanovuje nový spôsob správneho vypĺňania evidenčnej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom.

Čítať viac...

Výber firmy pri vývoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V dnešnej ekonomickej a hlavne urýchlenej dobe si prevažná väčšina zákazníkov vyberá služby nie podľa kvality, uľahčenia si práce a odhodenia starostí, ale podľa ceny ktorá v dnešnej dobe silno rozhoduje, ukazuje smer,  kde v konečnom dôsledku cena nie vždy je úmerná službám za ktoré zákazník platí.

Čítať viac...