Rady a tipy ako nakladať s kuchynským, reštauračným odpadom, použitými jedlými olejmi a tukmi.

Nový zákon o odpadoch, obce a ich triedený zber v rámci zberného dvora

Pre zjednodušenie Vám vysvetlíme v skratke čo to pre obce znamená. Od  1. 1. 2016 sa menia niektoré požiadavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi  zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.)  Podľa tohto zákona sa zmenil systém financovania triedených zložiek komunálneho odpadu.

Čítať viac...

Ročné hlásenie, systém evidencie zberu kuchynského odpadu

Podľa potrieb zákazníkov ako aj pre zvyšovanie kvalít našich služieb sme si podľa vypracovanej analýzy nechali vytvoriť plne automatizovaný online systém vedenia evidencie prevádzok ako aj ich frekvenciu zberu. Podľa zmluvne dohodnutej frekvencií zberu odpadu sa prevádzke systémovo nastaví jednotná trasa, auto aj šofér ktorý má danú prevádzku na starosti.

Čítať viac...

Frekvencia pravidelného odvozu kuchynského odpadu, alebo vlastné kompostovacie zariadenie?

Prepočítavanie nákladov a vstupnej investície pri frekvencii pravidelného odvozu kuchynského odpadu, alebo spracovanie kuchynského odpadu v rámci vlastného kompostovacieho zariadenia.

Čítať viac...

Ako funguje zber a zhodnocovanie použitého prepáleného rastlinného oleja a tuku

Použitý olej značne zaťažuje životné prostredie, ale je možnosť ho recyklovať, zhodnotiť  viacerými spôsobmi  a vyrobiť rôzne produkty, kde  vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív (bionafta).

Čítať viac...

Ročné hlásenie o vzniku kuchynského odpadu a nakladaní s ním, evidencia odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva pôvodca (prevádzka) ako aj ďalší držiteľ (obchodník, zhodnocovateľ ) vypísané podľa vzoru tlačiva, ktorého vzor je uvedenej v prílohe č.8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 310/2013 Z. z. § 8

Čítať viac...

Použitý (prepálený) rastlinný olej a tuk, jeho trhová výkupná cena

Svojim partnerom ponúka kompenzáciu za odovzdaný odpad použité oleje a tuky pri väčšom množstve a po dohode vo forme výkupu – finančnej kompenzácie, alebo možnosť bodového systému vo forme produktového katalógu.

Čítať viac...

Ako správne nakladať s kuchynským odpadom (VŽP)

Ako správne nakladať s kuchynským odpadom, vysvetlenie pojmov a povinností čo nám vlastne ukladá novela zákona o odpadoch. Likvidácia odpadu je jedna z problematík, ktorá v súčasnosti vystupuje do popredia v rámci spoločnosti a taktiež aj zákona o odpadoch. 

Čítať viac...

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.