Rady a tipy ako nakladať s kuchynským, reštauračným odpadom, použitými jedlými olejmi a tukmi.

Ako funguje zber a zhodnocovanie použitého prepáleného rastlinného oleja a tuku

Použitý olej značne zaťažuje životné prostredie, ale je možnosť ho recyklovať, zhodnotiť  viacerými spôsobmi  a vyrobiť rôzne produkty, kde  vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív (bionafta).

Čítať viac...

Ročné hlásenie o vzniku kuchynského odpadu a nakladaní s ním, evidencia odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva pôvodca (prevádzka) ako aj ďalší držiteľ (obchodník, zhodnocovateľ ) vypísané podľa vzoru tlačiva, ktorého vzor je uvedenej v prílohe č.8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 310/2013 Z. z. § 8

Čítať viac...

Použitý (prepálený) rastlinný olej a tuk, jeho trhová výkupná cena

Svojim partnerom ponúka kompenzáciu za odovzdaný odpad použité oleje a tuky pri väčšom množstve a po dohode vo forme výkupu – finančnej kompenzácie, alebo možnosť bodového systému vo forme produktového katalógu.

Čítať viac...

Ako správne nakladať s kuchynským odpadom (VŽP)

Ako správne nakladať s kuchynským odpadom, vysvetlenie pojmov a povinností čo nám vlastne ukladá novela zákona o odpadoch. Likvidácia odpadu je jedna z problematík, ktorá v súčasnosti vystupuje do popredia v rámci spoločnosti a taktiež aj zákona o odpadoch. 

Čítať viac...

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.