Rady a typy ako nakladať s kuchynským, reštauračným odpadom, jedlé oleje a tuky.

Zber odpadu z Vašej kuchyne

K farebným kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne na mnohých miestach ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Práve tie tvoria väčšinu komunálneho odpadu a naše domácnosti ho produkujú denne.

Čítať viac...

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu

"Ak správne triedime, svet je krajší. Osvojme si umenie triedenia odpadu."

Čítať viac...

Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.

Čítať viac...

HACCP služba

HACCP systém pomáha zaručovať bezpečnosť potravín a napomáha efektívnejšiemu využitiu surovín, dáva bezpečný základ systému zabezpečovania kvality a zlepšuje zvládnuteľnosť výrobného procesu.

Čítať viac...

Lapače tukov

Lapače tukov sú v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Vďaka nim sa zachytávajú smesi tukov a olejových nečistôt, ktoré by inak skončili v kanalizácií a malo to celý rad negativných dôsledkov.

Čítať viac...

Úrad verejného zdravotníctva, nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom

Pohľad ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA na zber a manipuláciu s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom zo zariadení spoločného stravovania.

Čítať viac...

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spôsob vypĺňania tlačiva

V rámci nového zákona o odpadoch (2015) sa nám mení aj vyhláška ktorá stanovuje nový spôsob správneho vypĺňania evidenčnej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom.

Čítať viac...

Výber firmy pri vývoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V dnešnej ekonomickej a hlavne urýchlenej dobe si prevažná väčšina zákazníkov vyberá služby nie podľa kvality, uľahčenia si práce a odhodenia starostí, ale podľa ceny ktorá v dnešnej dobe silno rozhoduje, ukazuje smer,  kde v konečnom dôsledku cena nie vždy je úmerná službám za ktoré zákazník platí.

Čítať viac...

Nový zákon o odpadoch, obce a ich triedený zber v rámci zberného dvora

Pre zjednodušenie Vám vysvetlíme v skratke čo to pre obce znamená. Od  1. 1. 2016 sa menia niektoré požiadavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi  zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.)  Podľa tohto zákona sa zmenil systém financovania triedených zložiek komunálneho odpadu.

Čítať viac...

Ročné hlásenie, systém evidencie zberu kuchynského odpadu

Podľa potrieb zákazníkov ako aj pre zvyšovanie kvalít našich služieb sme si podľa vypracovanej analýzy nechali vytvoriť plne automatizovaný online systém vedenia evidencie prevádzok ako aj ich frekvenciu zberu. Podľa zmluvne dohodnutej frekvencií zberu odpadu sa prevádzke systémovo nastaví jednotná trasa, auto aj šofér ktorý má danú prevádzku na starosti.

Čítať viac...

Frekvencia pravidelného odvozu kuchynského odpadu, alebo vlastné kompostovacie zariadenie?

Prepočítavanie nákladov a vstupnej investície pri frekvencii pravidelného odvozu kuchynského odpadu, alebo spracovanie kuchynského odpadu v rámci vlastného kompostovacieho zariadenia.

Čítať viac...

Ako funguje zber a zhodnocovanie použitého prepáleného rastlinného oleja a tuku

Použitý olej značne zaťažuje životné prostredie, ale je možnosť ho recyklovať, zhodnotiť  viacerými spôsobmi  a vyrobiť rôzne produkty, kde  vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív (bionafta).

Čítať viac...

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.